SolrQueryCompletionProxy
QueryCompletionProxy
Buch
Buch

重校古本五音類聚四聲切韵直音海篇大全: 14卷; 首1卷 Chong jiao gu ben wu yin lei ju si sheng qie yun zhi yin hai pian da quan: 14 juan; shou 1 juan

s.l. : Cui qing tang, Vorwort 1602; Ming-Druck. - 9 ce in 1 han