SolrQueryCompletionProxy
QueryCompletionProxy
Handschrift
Handschrift

Gebetbuch der Taddea Visconti (sogenanntes Gebetbuch Kaiser Ludwigs des Bayern) - BSB Clm 6116

Padua oder Bologna, um 1325/30. - I + 224 Bl. (222 gezählte Bl. + 45 a + 143 a + Nachsatzbl.) - Pergament