SolrQueryCompletionProxy
QueryCompletionProxy
Buch
Buch

Ampliatie Ende naerder verclaringe vanden Placcate vanden XXen Aprilis 1592, voorleden jegens verscheyden Abusen, Inconvenienten en[de] quade feyten daer by die Huystuyden en[de] anderen onder pretext van beterschap wt moctwillicheyt ofte andersins haren Grondtheeren oft andere persoonen, in ofte, aen haren landen, huysen, gewas, haue, plantagien en[de] goederen beschadigen

Utrecht : de Roy, 1593. - [7] Bl.