SolrQueryCompletionProxy
QueryCompletionProxy
Buch
Buch

Copye. Provisioneel Placcaet, By mijnen Heere den Gouverneur, mitsgaders de eerste ende andere Raden vanden Hove van Hollandt, Zeelandt en[de] Westvrieslandt, ghemaeckt teghens den genen diemen Remonstranten noemt, van niet te maecken inden Haghe, eenige by-een-comsten, ... ende tegens alle Predicanten, Leeraers, Proponenten ofte Studenten, van in sulcke vergaderinge niet te comen, ...

s'Graven-Hage : Meuris, 1618. - [4] Bl.