SolrQueryCompletionProxy
QueryCompletionProxy
Zeitschrift
Zeitschrift

Knižnyj věstnik: žurnal knižno-torgovoj, izdatel'skoj i literaturnoj dějatel'nosti v Rossii ; organ Russkago Obščestva Knigoprodavcev i Izdatelej ; srok vychoda odin raz v měsjac

Nachgewiesen 7.1866(1867)[?]; [N.F.] 1.1884 - 33.1916[?]